Nedan redovisar vi några av våra uppdrag.

Sourcingstrategi för IT

Konsulterna drev framtagandet av en sourcingstrategi inom IT för en Svensk statlig myndighet. Strategin inkluderar en rodmap och låt till grund för uppdatering av akitektur- och upphandlingspolicies, leverantörssamverkan, kompetensutveckling med mera.

IT-styrning

Acadeo drev ett genomgripande förändringsprojekt att professionalisera IT-verksamheten hos en av Nordens ledande utbildningskoncerner. Uppdraget inkluderade krav- och behovsdialog med verksamheten, processeffektivitet, organisationsförändringar, kostnadsbenchmark med andra aktörer på marknaden, med mera.

IT-driftupphandling

Acadeos konsult fungerade som operativ beställare och ansvarig för upphandling av IT-drift åt en stor offentlig kund inom transportsektorn. Uppdraget inkluderade behovsinventering, paketering, förhandlingar och stöd vid avtalsgenomförande. Avtalsvärde 200 MSEK.

Beställarstöd, IT-drift

Konsulten var ansvarig för avtal och samverkan med kundens IT-driftleverantör. I uppdraget ingick att arbeta med vidareutveckling, eskaleringar, kvalitetsförbättringar, avtalsförändringar, beställningar, betalningar och olika samarbetsforum.

Upphandlingsledare, IT-drift

Acadeos konsult var projektledare för upphandling av IT-drift åt privat kund inom entreprenadsektorn. Konsulten var ansvarig för behovsinventering, offertförfrågan, tjänstepaketering, prismodell, avtalsförhandlingar och parternas övergång till det nya avtalet.

Ledningsstöd, IT

Acadeos konsult var rådgivare i frågor kring IT-ledning, sourcing-strategi och leverantörsstyrning åt en privat kund inom entreprenadsektorn. Uppdraget inkluderade strategiarbete, teknologival, förhandlingsstöd, avtalsutformning, organisationsutveckling, et c.

Upphandlingsledare, Managed Print Services

Acadeos konsult ledde en upphandling, enligt LOU, för "Utskrift som funktion” åt en svensk myndighet. Uppdraget omfattade nulägesanalys, införande och överlämning till förvaltningsorganisationen. Lösningen har medfört väsentliga kostnadsbesparingar, effektivare nyttjande, minskad miljöbelastning, och myndigheten kan därmed fokusera på sin kärnverksamhet.

Huvudprojektledare, telefonimigrering

Konsulten var huvudprojektledare i ett över två år långt projekt som införde ny telefonilösning vid 20 regionala verksamheter. Det tekniska arbetet genomfördes av leverantören. I ett parallellt förändringsprojekt införde även Acadeos konsult en gemensam telefonisttjänst för 12 regioner.

Förändringsledning, systemförvaltning

Acadeos konsult introducerade en anpassad förvaltningsmodell för all IT inom ett företag inom pappers- och förpackningsindustrin. Aktiviteterna inkluderade att ta fram en anpassad förvaltningsmodell med pm3 som förlaga, att informera och lära ut hur modellen fungerar samt att stödja organisationen vid införandet.

Huvudprojektledare, serverkonsolidering

Konsulten fungerade som huvudprojektledare för ett 2,5 år långt projekt med syfte att konsolidera IT-infrastrukturen i 21 lokala organisationer till en samlad datacentral. Projektet hade ca 50 projektmedlemmar och resulterade bl a i att 500 servrar på 20 orter kunde avvecklas med åtföljande kostnadsbesparingar.

Risk- och sårbarhetsanalys

Acadeos konsulter genomförde en risk- och sårbarhetsanalys för 15 kommuners telefonitjänster, på uppdrag av en av Nordens ledande ICT-leverantörer. Uppdraget resulterade i ett beslutsunderlag med föreslagna åtgärder för att reducera kommunernas verksamhetsrisker med ett beroende till telefonitjänsterna.

IT-genomlysning

Acadeo har haft uppdraget att, som extern och oberoende part, utföra en genomlysning av IT-verksamheten hos ett kommunalt bolag. Under genomlysningen har samtlig personal inom IT, samt ett antal personer ur verksamheten, intervjuats. Behov och förväntningar har stämts av mot faktisk IT-leverans, samt best praxis varefter ett antal identifierade förbättringsåtgärder föreslagits. Acadeo har därefter fått i uppdrag att genomföra prioriterade förändringar.

 

 

ya-zasnyal

кредитка онлайн сбербанк

russian translator jobs