Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter
Nedan beskrivs hur Acadeo (”vi”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Personuppgiftsansvarig
Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, så som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Vi behandlar personuppgifter om dig om du:

 • är befintlig eller potentiell kund till Acadeo
 • söker någon via våra mobilnummer
 • har fyllt i formuläret för att Acadeo ska kontakta dig

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

De personuppgifter vi kan komma att samla in och behandla om dig om du villa arbeta som underkonsult hos oss är:

 • för- och efternamn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • födelsedatum
 • språkkunskaper
 • tidigare och befintliga anställningar
 • utbildningar
 • övrigt valfri angiven information under ”personligt/om mig”

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer samt marknadsföra våra tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring. Söker du konsultuppdragarbete hos Acadeo behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra tillsättande av uppdraget på ett ändamålsenligt sätt och utifrån gällande lagstiftning. Vid intresse för konsultuppdrag har du aktivt gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter genom att ha skickat din CV/Konsultprofil till Acadeo.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, raderas uppgifterna. Skulle kundförhållandet med oss upphöra, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i syfte att kunna kontakta dig igen i högst tre (3) år efter det att kundförhållandet upphörde. Personuppgifter i samband med visat intresse att arbeta som underkonsult sparas i tre (3) år. Våra konsulter registrerar information om dig då du söker oss via telefon, för att möjliggöra för oss att kontakta dig.

Mottagare
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Acadeo om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Acadeos rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Informationsskydd
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Acadeo värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Dina rättigheter
Acadeo ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Acadeo kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Acadeo ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Acadeo på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Cookie policy
Webbplatsen använder inte s.k. cookies.

Kontaktinformation
Har du frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på nedanstående adress:

info@acadeo.se

Version: 1.0

Datum: 2022-10-02