Tjänster

Acadeos konsulter har lång erfarenhet av affärsverksamhet, IT och ledarskap. Vi fokuserar på praktiskt resultat, effekt och kundnytta.

IT-ledning

Som inhyrda chefer eller teamledare hjälper vi våra kunder att leda funktioner som behöver stöd. Vi fungerar som t ex IT-chefer, supportchefer, driftchefer, förvaltningsledare, konsultchefer eller funktionsansvariga för all typ av IT-verksamhet.

Förändringsledning

Vårt angreppssätt stödjer nyckelpersoners förmåga och vilja att utveckla den verksamhet de själva är delaktiga i. Som förändringsledare arbetar vi agilt med kvalitetsförbättringar och effektivisering av processer, styrning och kompetens.

Upphandlings- & beställarstöd

Som upphandlingsledare driver vi upphandlingar från behov till underskrivna avtal. Vi genomför även aktiviteter inom t ex kravinsamling, offertutvärderingar, förhandlingsarbete, avtalsskrivning och införande. I rollen som beställare är vi ansvariga för utpekade tjänsteområden eller leverantörer. 

IT-styrning

Praktisk IT-styrning är ett angreppssätt där vi ur sex enkla perspektiv genomlyser och åtgärdar verksamhetens förmåga att hantera IT, så att mer kraft kan ägnas åt innovativt och affärsutvecklande IT-arbete.

Projektledning

Som projekt- eller programledare driver vi varje projekt mot överenskomna och förankrade mål. Som ledare eller coacher stödjer vi så att projekten får bästa förutsättningar att lyckas. Vi driver affärs-, verksamhets- och tekniska projekt.

Riskhantering

Strukturerad risk- och sårbarhetsanalys är Acadeos modell för att fånga upp, förankra och åtgärda kritiska verksamhetsrisker som kan medföra eller t o m redan har medfört negativa konsekvenser för organisationen.

Strategier och genomlysningar

Vi leder och stödjer framtagande av strategiska planer. Som oberoende granskare utför vi genomlysningar och föreslår konkreta åtgärder för projekt, tjänsteområden, leveranser eller IT-funktioner.