Riskhantering

Strukturerad risk- och sårbarhetsanalys är Acadeos modell för att fånga upp, förankra och åtgärda kritiska verksamhetsrisker som kan medföra negativa konsekvenser för organisationen.